15. Mart

Nadahnuće, Težnja i Ostvarenje su oslobođeni poreza. Hajde da ih zaslužimo onoliko koliko želimo.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970