6. Mart

Moja težnja je moj preobražaj u novinu života svetlosti. Moje nezadovoljstvo je umnogostručena moć iskazivanja propasti i delovanja propasti u mom životu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970