3. Jul

Oslobođenje je savršeno ispoljavanje odricanja. Odricanje je zagrljaj sveispunjavajuće svetlosti slobode.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970