24. Maj

Kada je čovek zapravo bolestan? Bolestan je kada mu je um bez vere, a život bez obećanja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970