22. Maj

Čovek ne treba da izgubi svoju individualnost. On samo treba da oseti i uvidi da je njegova individualnost sveslužeća i sveprožimajuća ličnost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970