15. Maj

Neka vaš um bude skoncentrisan na Boga. Vaše isprazne misli preobraziće se u plodne ideje, vaše plodne ideje u blistave ideale, a vaši blistavi ideali u sveispunjavajuću BESKRAJNOST.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970