Pitanje: Da li verujete da je Isus bio Božji sin? Da li verujete da je Isus bio transcendentalno Biće?

Šri Činmoj: Ja Isusa smatram Božjim sinom i transcendentalnim Bićem. Isus je bio poznat kao sin čoveka, ali je sa sobom spustio božansku Svest. Božji sin znači da je neko svesni vlasnik beskrajne božanske Svesti. Isus je svesno otelovio Svemoćnog Oca, Svevišnjeg, Apsoluta. On je sebe povremeno zvao Božjim sinom. „Oče naš koji si na Nebu“, govorio je on. Istovremeno je govorio i: „Ja i moj Otac smo jedno.“

Isus je morao da predstavi sebe svetu kao sina čoveka da bi ljudi imali veru u sopstvene mogućnosti. Inače bi ljudi mislili: „Oh, On je tako božanski; zato može sve da uradi.“ Ali, kada bi rekli: „Ako je on mogao da dosegne Najviše, možemo i mi,“ tada bi bili ohrabreni i inspirisani da odu duboko i da teže. A opet, Isus je morao da pokaže da Nebo i Zemlja nisu dva odvojena mesta. On je pokazao da je Nebo u našim srcima, u našoj svesti, i da svi možemo da budemo svesna Božja deca. Povremeno je svetu morao da pokazuje svoj božanski autoritet, jer je samo na taj način mogao da uspostavi svoju svest na Zemlji. Tada je bilo neophodno da sebe otkrije svetu kao transcendentalno Biće i on je to i učinio.

U jednom trenutku je Isus bio sin čoveka, vezan ograničenjima fizičke prirode. U drugom trenutku je bio svesni Božji sin koji vodi svet do suđenog Cilja. I u nekom narednom trenutku je rekao da ako Cilj nije u njemu, gde je onda? Kada je Isus rekao: „Ja sam Put, Istina i Svetlost,“ on je mislio da je u njemu, u njegovo božanskoj svesti, sam Cilj. Zato je simultano morao da igra sve tri uloge tokom njegovog boravka na Zemlji.