6. Februar

Verujem sebi kada me svet treba. Verujem sebi kada me Bog želi. Svetu pomažem gordošću svog ega. Bogu služim svetlošću svoje predanosti.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970