18. December

Fizički roditelji nesvesno donose svoju decu od Boga. Duhovni roditelji ih svesno vraćaju Bogu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970