16. Avgust

Mašta nije samoobmanjivanje. Mašta je put koji čoveka vodi ka životu primenljivosti u čemu počiva čovekovo pravo ispunjenje.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970