13. Avgust

Živim sa svojom zadovoljavajućom mogućnošću. Prepustio sam svoje prilike ljudima. Ponudio sam svoje obaveze Bogu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970