29. Jul

Voli čovečanstvo i sa čovečanstvom uradi sve što želiš. Voli Božansko i uradi sve ono što Božansko želi da uradiš.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970