3. Jun

Vera je Božija moćna sila u čoveku.

Posvećenost je čovekova moćna sila u Bogu.

Vera odvodi čoveka u srce Boga.

Posvećenost dovodi Boga u srce čoveka.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970