21. April

Šta je Tvorevina? To je ispoljavanje Svesti. Šta je Svest? To je zajednički životni dah čoveka i Boga. U Svesti, čovek postaje. U Svesti, Bog jeste.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970