67. Moji problemi

Samoveličanje
Nerešiv je problem,
Siguran sam –
U mom slučaju barem.

Samopotcenjivanje
Nerešen je problem,
Osećam –
U mom slučaju barem.

Obožavanje Boga,
Uveravam vas sve,
U mom slučaju
Davno je rešen problem.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974