66. Jadan Bog, jadan čovek

Jadan Bog,
O njemu se možda dobro misli,
Ali Ga valjano ne vole.

Jadan čovek,
Njega možda valjano vole,
Ali o njemu dobro ne misle.

Jadan prosjak u meni,
Njega niti valjano vole
Niti o njemu dobro misle.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974