264. Dobar učenik

Bog ne zna
Dve stvari:
Kako da osnaži
Svesno nesigurno srce
I
Kako da prosvetli
Svesno mračni um.
Bog će to naučiti,
Jer On želi da uvek
Bude dobar učenik.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974