Pitanje: Da li bi mogao da kažeš o nešto evoluirajućem ispoljavanju lepote u čoveku?21

Šri Činmoj: Evoluirajuće ispoljavanje lepote u čoveku je čovekova uvećavajuća svesna svesnost o krajnjoj visini i njegovoj od Boga datoj misiji na Zemlji. Što je više svestan svoje transcendentalne visine, to će pre ispoljiti lepotu. Njegova od Boga data misija je da proširi sopstvenu unutrašnju i spoljašnju stvarnost. Njegova unutrašnja stvarnost je njegov san; njegova spoljašnja stvarnost je njegovo svesno poštovanje sopstvenih postignuća.

Da bi manifestovao lepotu u evoluciji, ili da bi u procesu evolucije postao sama lepota, čovek mora da oseti da je njegov Izvor Blaženstvo, i da postoji na zemlji samo radi Blaženstva. Dok ispoljava lepotu, on mora da oseti da lepota nije ništa drugo do Blaženstvo. U razmišljanju o lepoti, u zamišljanju lepote, u otkrivanju lepote, u pružanju lepote, on mora da oseti da se igra sa Blaženstvom, pleše sa Blaženstvom, pije Blaženstvo i deli Blaženstvo sa ostatkom čovečanstva. Tako se lepota može manifestovati u procesu evolucije.


21. U originalu knjige, ovaj drugi pasus je pogrešno stvaljen na kraj paragrafa 23.