Lepota9

"Lepota je čistota moga tela. Lepota je poniznost moga vitala. Lepota je smirenost moga uma. Lepota je velikodušnost moga srca. Lepota je iskrenost moga života."

Kao tragalac, kada razvijem ove božanske osobine, postajem sva lepota. Dete je lepo, cvet je lep, plamen je lep. Kada imam detinje srce, Bog razgovara sa mnom. Kada moj život postane cvet zahvalnosti, dobijam priliku da pevam sa Bogom Njegovu univerzalnu Pesmu. Kada moj život raste u uspinjući plamen, ja se igram sa Bogom i uzimam svesno učešće u Njegovoj kosmičkoj Igri.

Lepota je u davanju. Lepota je u primanju. Lepota je u davanju i samo davanju. Lepota je u primanju i samo primanju. Kada dajem, vidim da pre nego što sam nešto dao, već se Nebo osmehuje kroz moje pružanje, moje samodavanje. Kad primam, vidim da se zemlja osmehuje u meni i kroz mene. Kada dajem i dajem, vidim da Bog božanski Pilot nudi Sebe težećem čovečanstvu u meni i kroz mene. Kada primam i primam, vidim da Bog beskrajna Samilost ulazi u mene i širi moju vezanu za Zemlju, konačno je transformišući u Nebeski- slobodnu Stvarnost.

Kad prizivam dušu i postajem jedno sa dušom, imam sposobnost da otkrijem Izvor u Božijem odabranom Času. Tad, vrlo značajnu poruku imam da ponudim braći i sestrama ovog sveta:

"Vedaham etam purusam mahantam...
  Poznajem ovo Veliko Biće, sjajno kao Sunce ivan dometa mutne mrkline."

Kada ostvarim ovu mogućnost, moja sopstvena duša isijava blistavu lepotu tog jednog velikog Bića.

Kada prizivam srce, postajem jedno sa srcem i nastojim da ponudim bogatstvo srca svetu u celini, vidim novu lepotu koja raste u meni i teče oko mene. Tada je moja poruka:

Twameva mata pita twameva…

Ti si Majka.
Ti si Otac.
Ti si Prijatelj.
Ti si Saputnik.
Ti si Znanje.
Ti si Bogatstvo.
Ti si moje Sve.
Ti si moj Gospod Svevišnji.

Ova poruka koju nudim svetu zasniva se na jedinstvu moga srca sa mojim Unutrašnjim Pilotom. Ovo je najslađe i u isto vreme, najpouzdanije osećanje nerazdvojnog jedinstva sa Unutrašnjim Pilotom. Kada zasnujem moje nerazdvojivo jedinstvo sa mojim Unutrašnjim Pilotom, ja osećam Njega kao moju Majku i Oca Večnosti; kao mog Prijatelja i Saputnika od pamtiveka; i kao mog Gospoda Svevišnjeg, moje Sve. To je lepota srca koju tragalac otelotvoruje, otkriva i ispoljava ovde na Zemlji.

Kada prizivan um i postajem jedno sa umom, ja nudim bogatstvo uma kroz moju duševnu molitvu.

Aum bhur bhuvah svah…

Ovo je Gayatri Mantra, molitva za um, za prosvetljenje uma. Ovo je indijska mantra ili inkantacija bez premca. Sve druge mantre Indije izvedene su iz nje. Ovo je najuzvišenija molitva koju su indijski proroci davne prošlosti spoznali i ponudili čovečanstvu ispunjenom težnjom.

Već smo otkrili lepotu u duši, lepotu u srcu i lepotu u umu. Sad moramo da otkrijemo lepotu u vitalu. Kada lepota u vitalu osvane, mi postajemo energični, dinamični, progresivni i ispunjujući. Onda se molimo Svevišnjem da preplavi naš vital s moći beskrajnom, moći božanskom, moći koja gradi, ne s moći koja lomi; moći koja nas okrepljuje, moći koja je potrebna vitalu za puno ispoljavanje božanstvenosti na zemlji. Poruka božanske moći koju nudim svetu je:

Tejo asi tejo mayi dhehi…

Tvoj vatreni duh prizivam.
Tvoju junačku snagu prizivam.
Tvoju moć i energiju prizivam.
Tvoj borbeni gnev prizivam.
Tvoj pobednički um prizivam.

This power in the vital is the beauty of the vital for the manifestation of God here on earth.

Ova moć u vitalu je lepota vitala za ispoljenje Boga ovde na Zemlji. Ja takođe nastojim da prizovem svest tela i postanem jedno sa telom koje teži kako bih otkrio lepotu u njemu. Za ovo, molim se Svevišnjem da mi podari dobro zdravlje i telo koje teži. Ovo je molitva mog tela:

Tach chaks ur debahitam…

Neka mi, sto leta, vidimo kako se blistavo Oko, Bogom-određeno, uzdiže pred nama . . .

U ovom slučaju sto godina označava beskonačni ili neodređeni raspon vremena. Ako imamo dug život težnje na Zemlji, možemo ostvariti Boga, otkriti Boga i ispoljiti Boga. Potreban nam je dug život težnje, posvećenosti, odanosti i predanosti. Ovo je lepota u telu i od tela, za dušu i za Boga, Svevišnjeg.

Ako želimo da otkrijemo više lepote ovde u zemaljskoj svesti, moramo da spoznamo šta jeste, a šta nije suštinsko. Druga veoma značajna poruka proroka Upanišada je:

Neti, neti

Ne ovo, ne ono.

Neznanje, ne! Tama, ne! Vezanost, ne! Ograničenje, nesavršenstvo, ne! Nisu nam potrebni. Potrebni su nam vera, hrabrost, poniznost, čistota, iskrenost i sve božanske osobine. Odričemo se neprosvetljenih delova u nama i prizivamo delove koji su prosvetljeni, svest koja je prosvetljena. Ne ovo; ne neznanje koje sada prisvajamo kao naše vlastito i koje prisvaja nas, nego svetlost, svetlost koja na nas polaže prava kao na svoje vlastite i svetlost na koju ćemo mi polagati prava kao na našu sopstvenu.

Takođe postoji i vrhunska Lepota. Vrhunska (Svevišnja) Lepota je u našem svesnom, neodvojivom jedinstvu sa Svevišnjim. Ovu svevišnju Lepotu otkrivamo kroz naše svesno, stalno i bezuslovno samodavanje. Kada se usudimo da kažemo, „Ne moja volja, neka bude Tvoja Volja,“ onda takođe možemo reći, „Ja i moj Otac smo jedno.“ Kada iskreno kažemo, „Neka bude Volja Tvoja,“ tad se svevišnja Lepota otkriva u nama i kroz nas. A kad kažemo, „Ja i moj Otac smo jedno,“ svevišnja Lepota nalazi svoje potpuno ispoljenje na Zemlji ovde i sada.

Održao sam kratko predavanje o lepoti. Sada ćemo moji učenici i ja otpevati bengalsku pesmu o lepoti.

[Sledi prevod pesme koju su Šri Činmoj i njegovi učenici pevali. Reči i muziku je napisao Šri Činmoj.]

/Sundara hate sundara tumi nandana bana majhe…/

Ti si divan i divniji,
Najdivniji si,
Lepota kakvoj ravne nema u Rajskoj bašti.
Dan i noć nekaTvoj Lik prebiva
U najvećim dubinama moga srca.

Bez Tebe moje oči su bez vizije;
Sve je iluzija, sve pustoš.
Svuda oko mene, iznutra i spolja,
Čujem melodiju mračnih muka.
Moj svet je ispunjen razdirućim mukama.

O Gospode, O moj predivni Gospode,
O moj Gospode Lepote, u ovom životu,
Makar i na kratkotrajnu sekundu,
Neka budem blagosloven milošću
Da ugledam Tvoje Lice.
   

Prestani da (pritiskaš) guraš! Noć tvog neznanja je preteška.
Prestani da vučeš! Svetlost Božijeg Znanja je suviše prostrana.
Guranje je osujećenje.
Potezanje je iskušenje.
Pripremaj se polako, sigurno i nepogrešivo.
Tvoj će biti Cilj nad ciljevima.


FFB 116. Univerzitet Montane, Studentsku Centar – Montana Rums Misula, Montana, April 23, 1974; 9:30 pre podne