Pitanje: Kako se učenik i Učitelj bave problemom koji ih pre razdvaja nego spaja?

Šri Činmoj: Kada se problem javi kod učenika, učenik tada smesta nudi taj problem Učitelju. Učitelj će sa zahvalnošću prihvatiti problem kao svoj. Taj odnos je kao odnos između deteta i njegovih roditelja. Ako dete ima neku poteškoću, ono odmah kaže svojim roditeljima, koji zatim preuzimaju punu odgovrnost. Ako dete ima glavobolju ili ga boli grlo, ono to kaže svojim roditeljima. Oni pozovu lekara koji detetu da lek. Slično tome, kada neki od mojih učenika ima problem, on mi ga saopšti spolja ili iznutra. Tada ja odlazim lekaru, Svevišnjem Lekaru, kome imam slobodan pristup. Od Njega donesem Mir, Svetlost i Blaženstvo i ponudim ih učeniku. Tada se problem prosvetli i reši. Kao što je biološki otac odgovoran za svoje dete kada ono pati, tako i duhovni otac preuzima odgovornost za probleme svojih učenika kada ih učenici slobodno i iskreno ponude Učitelju.