Pitanje: Bog je mogao da čoveka učini savršenim od početka. Zašto nas je On uvalio u sve ove nevolje kroz koje prolazimo da bismo postigli savršenstvo?

Šri Činmoj: Bog je mogao da čoveka učini savršenim od početka. Zašto nas je On uvalio u sve ove nevolje kroz koje prolazimo da bismo postigli savršenstvo?

Šri Činmoj: Bog je mogao da započne Svoje stvaranje savršenstvom. Ali, na sreću, ili na nesreću, to Mu nije bila namera. Bog je hteo da preko neznanja dođe do Znanja, preko ograničenja do Punoće, preko smrti do Besmrtnosti.

U spoljašnjem svetu mi vidimo ograničenje, nesavršenost, sumnju, strah i smrt. Ali, u unutrašnjem svetu vidimo Svetlost, Mir, Blaženstvo i Savršenstvo. Kad živimo u Božijoj svesti, nema nesavršenstva. Sve je Savršenstvo. Kad se svesno poistovetimo sa Božijom Svešću, mi zapažamo da nema nesavršenosti, pošto je Bog savršeno Savršenstvo. Ali, ako ne živimo u toj božanskoj Svesti, naravno da će nas podjarmiti nesavršenstvo spoljašnjeg sveta.

Bog je božanski Igrač. On igra Svoju božansku Igru i on zna konačni rezultat. U svakom trenutku On otkriva Sebe u nama i pomoću nas, uprkos činjenici da mi vidimo, štaviše, i stvaramo ogromni jaz između sebe i Boga. U fizičkom svetu, jadi, nevolje, frustracije i očajanje kroz koje prolazimo predstavljaju samo iskustva na našem putu ka krajnjem Cilju. Ali ko, na kraju krajeva, ima ta iskustva? Bog i jedino Bog. Ono što se zapravo dešava, jeste da Bog otkriva sam Sebe u Svojoj ispoljenoj tvorevini. Tragalac za Svevišnjim, koji živi u Svevišnjem, pošto je jedno sa Svešću Svevišnjeg, vidi i oseća da je njegov život, i unutrašnji i spoljašnji, projekcija Božijeg večno prevazilazećeg Savršenstva koje raste u savršeno Savršenstvo.