II — Joga

Pitanje: Šta se zapravo podrazumeva pod Jogom?

Šri Činmoj: Joga znači jedinstvo, jedinstvo sa Bogom. Joga nam kaže da u sebi imamo jednu božansku osobinu koja se zove težnja, a da Bog ima drugu božansku osobinu koja se zove Samilost. Joga je karika koja povezuje našu težnju sa Božijom Samilošću.