149

Kako da pobedimo očajanje? Nikad ne plačite za spoljašnjom utehom. Uvek plačite za unutrašnjom samilošću. Unutrašnja samilost je bujica svetlosti. Ona je takođe bujica ostvarenja savršenstva.