Pitanje: Da li se duše razlikuju po svojim karakteristikama?

Šri Činmoy: Nema, zapravo, suštinske razlike među dušama, osim u stepenu njihovog ispoljavanja. Sve duše imaju iste mogućnosti, bilo da se nalaze u najnižem, bilo u najvišem obliku života.

Moramo, međutim, da imamo na umu da se Svevišnji ispoljava na bezbrojne načine kroz različite duše. Ona izražavaju razne aspekte Njegove Božanstvenosti. Na primer, jedna duša može da ispolji svetlost, druga moć, treća lepotu, i tako dalje.

Upravo su ispoljavanjem tih skrivenih mogućnosti kroz proces reinkarnacije neke duše postale veliki duhovni Učitelji. A sve će duše na kraju poći njihovim stopama.