Pitanje: Šta se događa sa našom dušom dok spavamo? Šta san čini za našu dušu?

Šri Činmoy: Dok spavamo, duša može da prebira po svojim prethodnim dostignućima i nastoji da predvidi svoje buduće mogućnosti za ispoljavanje Boga. U dubokom unutrašnjem snu, duša stiče neku vrstu poverenja da spoljašnji metež života ne utiče na unutrašnje delove tragaočevog bića.