Deo I — Javno predavanje

Šta je duhovni život?1

Ovde smo svi tragaoci, tragaoci za beskrajnom Svetlošću i večnom Istinom. Šta to znači? To znači da smo prihvatili duhovni život duševno i svesno.

Najvažnije pitanje je, „Šta je duhovni život?“ Duhovni život je nešto što je prirodno i normalno. Uvek je prirodno i uvek je normalno, različito od drugih stvari na koje nailazimo u našim svakodnevnim raznovrsnim aktivnostima. Duhovni život je normalan i prirodan upravo zato što zna svoj Izvor. Njegov Izvor je Bog beskrajna Svetlost i Bog večna Istina.

Kada sledimo duhovni život, počnemo da osećamo da život mira ne mora uvek da ostane daleki vapaj. Osećamo da život ljubavi, ljubav koja se širi, ne mora zauvek da ostane daleki vapaj. Sve što nas ispunjava božanski i vrhunski, možemo postići i smatrati svojim sopstvenim ako sledimo duhovni život

U ovom trenutku Mir, Svetlost i Blaženstvo nam nisu na raspolaganju u obilnoj meri. Ali kada praktikujemo duhovnost, kad se naš unutrašnji plač, koji nazivamo težnjom, uspinje visoko, više, najviše, Mir, Svetlost i Blaženstvo dobijamo ne samo u velikoj, već u beskrajnoj meri. I možemo da steknemo i čuvamo ove božanske osobine u najvećim dubinama svog srca. Kada praktikujemo duhovni život duševno, posvećeno i bezuslovno, nastojimo da iznesemo na površinu božanstvenost koju svi imamo. A ta božanstvenost je ništa drugo do naše savršenstvo.

Ovde smo svi tragaoci. Svaki tragalac predstavlja idealno i stvarno. Idealno je samoprevazilaženje, a stvarno je Božija sveprožimajuća Svest.

Ako želimo da rastemo u stvarno i idealno u nama, moramo temeljno da pročistimo svoj um od nebožanskih misli koje nas stalno napadaju. I moramo da ispraznimo srce i ispunimo ga beskrajnom Svetlošću i Blaženstvom. Onda će Bog Stvarno i Bog Idealno moći da pevaju i plešu u našem biću koje teži.

Ovde smo svi tragaoci. Svi smo odabrani instrumenti Svevišnjeg, našeg Voljenog Svevišnjeg, Večnog Pilota. Možemo da dokažemo ovu našu duševnu tvrdnju, ne rečima nego delima, našom ljubavlju koja služi i služenjem ispunjenim ljubavlju.

Služenje ispunjeno ljubavlju. Naše služenje ispunjeno ljubavlju može dokazati svetu u celini da smo odabrani instrumenti Svevišnjeg, za Svevišnjeg. Kada svojim težećim umom volimo Svevišnjeg duševno, posvećeno i bezuslovno, mi podižemo svoju Božansku Visinu; a kada u svom umu koji teži služimo Svevišnjem duševno, posvećeno i bezuslovno, mi produbljujemo svoju Božansku Dubinu.

Budući da smo izabrani instrumenti Svevišnjeg, naša neodložna potreba je Bogoostvarenje a naša apsolutna dužnost je Bogo-ispoljavanje. U ispunjenju naše hitne potrebe, možemo postati lučonoše beskrajne Istine i glasnici Božije Vizije u nama i izvan nas. U ispunjenju naše apsolutne dužnosti, otkrivamo da smo mi Božije seme i Božiji plodovi. Ponudimo naše Božije seme Svevišnjem; položimo ga kraj Njegovih Stopala, tako da može da izraste u božansko drvo koje može da uzdigne čovečanstvo do najviše transcendentalne Visine. Ponudimo takođe Svevišnjem svoj Božiji plod. Položimo svoj Božiji plod kraj Njegovih Stopala za Njegovo Ispoljavanje, Njegovo potpuno i celovito Ispoljavanje ovde na Zemlji.


SE 1. Nortvestern Univerzitet, 17. decembar 1975.