29. Novembar

Naš um i srce moraju da odvoje svoje razlike. Um ne sme da bude nemilosrdno ravnodušan prema srcu, a srce ne sme razdragano da govori ružno o umu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970