5. Oktobar

Izjavio sam da želim da volim svet. O Gospode, učini da shvatim važnost stava sa kojim ću morati da stanem pred svet.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970