3. Avgust

Delatnost je ropstvo kada volim samo moj život. Delatnost je sloboda kada volim život sveta.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970