20. Jun

U Jogi diše Samoostvarenje. Samoostvarenje otelovljuje savršenstvo sebe. Za savršenstvom sebe sledi apsolutno ispoljavanje Boga.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970