Intuicija36

Intuicija je pomak i potez. Ona je unutrašnji pomak i spoljašnji potez. Pomak dolazi od naše težnje. Potez dolazi od Božijeg Prosvetljenja.

Kada Bog pozove nekog tragaoca da sa Njim obeduje, upravo tragaočeva intuicija neodložno prihvata poziv. Um je sklon ispitivanju i istraživanju. Srce voli težnju i sjedinjenje. Intuicija voli da prosveljuje i da supramentalizuje. Intuicija nam u bljesku saopštava kako Bog izgleda. Intuicija poput strele leti ka Cilju. Ostvarenje poput iskusnog plesača večno pleše u srcu Cilja.

Intuicija je kreacija iznad uma. Intuicija je sloboda izvan uma. Intuicija je evolucija svetlosti svesti izvan granica fizičkog uma.

A sa druge strane, postoji i beskrajno inferiorniji oblik intuicije u telu, vitalu, umu i srcu. Intuicija u telu je praktično slepa; ona je u vitalu moćno zamračena; u umu je iznenađujuće nesigurna; a u srcu žalosno bespomoćna.

Razlika između intuicije i snage volje je u sledećem: intuicija vidi Istinu, snaga volje hoće da postane sama Istina. Intuicija je u stanju da skrati put koji vodi ka najvišem prosvetljenju. Snaga volje je u stanju da se kupa u moru prosvetljenja.

Mašta nije intuicija. Nadahnuće nije intuicija. Težnja nije intuicija. Ali, nakon što intuicija Istinu podari mašti, mašta uspešno proširi Istinu. Nakon što intuicija Istinu podari nadahnuću, nadahnuće duševno prigrli Istinu. Nakon što intuicija Istinu podari težnji, težnja posvećeno proguta Istinu

Intuicija je zlatna spona između Vizije i Stvarnosti. Intuicija je potrebna Viziji da prenese čovečanstvu svoju poruku sveopšteg preobražaja. Intuicija je potrebna Stvarnosti da prenese Božanskom svoju poruku potpune predanosti.


EL 36. University of Maine, Orono, Maine, 24 April 1970 — 9:00 pm.