Svest31

Svest je naš stvarni učitelj, naš dragi prijatelj i naš verni rob. Kao rob, svest odnosi naše obilno neznanje Bogu. Kao prijatelj, svest nam govori šta je vrhunsko Znanje. Kao učitelj, svest nam otkriva nepobitnu istinu da je današnji nesavršen i neispunjen čovek sutrašnji savršen i ispunjen Bog.

Svest peva. Peva pesmu univerzalnog jedinstva. Svest igra. Igra igru kosmičkog ispoljavanja. Svest pleše. Ona pleše Božijom ispunjavajućom Vizijom iznutra i Božijom ispunjenom Stvarnošću spolja. Svest deluje. Ona deluje kroz čovekovu uspinjuću, vapijuću i predanu težnju i kroz Božiju silazeću, zaštitničku i prosvetljujuću Samilost.

Kada je svest sama aktivnost, klanja se Bogu-Majci, svom Izvoru. Kada je svest sama tišina, klanja se Bogu-Ocu, svom Izvoru. Od Majke dobija najsnažniju moć da učini vrhunsku žrtvu za nesvesnu zemlju. Od Oca dobija najuzvišeniju svetlost da prosvetli neosvetljenu zemlju. Svest je, sama po sebi, istovremeno i svetlost i moć. Kao svetlost, ona se poistovećuje sa čistim nadahnućem i dubokom težnjom našeg unutrašnjeg sveta. Kao moć, ona upotrebljava svoju vrhovnu božansku vlast nad najmračnijim ropstvom i najstrašnijim neznanjem našeg spoljašnjeg sveta.

Svest koju koristi telo bez težnje je nadom ispunjena svest. Svest koju koristi nepopustljivi vital je povređujuća svest. Svest koju koristi nepomirljivi um je sumnjičava svest. Svest koju koristi otvoreno srce je istinoljubiva svest. Svest koju koristi neograničena duša je plodna svest.

"Aum Anandamayee Chaitanyamayee Satyamayee Parame"

"O,Apsolutna Majko Postojanja-Svesti-Blaženstva!" This triple consciousness is the longest length, farthest breadth and deepest depth. The longest length is Infinity. The farthest breadth is Eternity. The deepest depth is Immortality. When consciousness lives in Existence, humanity devotedly receives what Divinity soulfully offers. When consciousness lives inside its own domain, humanity and Divinity lovingly yet surprisingly share each other's experience. When consciousness lives in Delight, humanity is realised and transformed and Divinity is manifested and fulfilled.

Slep je onaj ko ne vidi svetlost Svesti. Gluv je onaj ko ne sluša pravičnost Svesti. Siromašan je onaj ko ne može da okusi plodove Svesti. Glup je onaj ko poriče postojanje mora Svesti.


EL 31. The New School for Social Research, New York, New York, 7 April 1970.