Pitanje: Ako su čitava tvorevina i sva interakcija između čoveka i njegove okoline samo ispoljavanja Boga, onda je čitav univerzum uistinu božanski. Ako je tako, šta je sa problemom zla?

Šri Činmoj: Tu mi grešimo. Bog je u svemu. Ovaj univerzim jeste ispoljavanje Boga, ali on još nije Božije Savršenstvo. Što se tiče čovečanstva, u njemu Bog napreduje ka Svom Samousavršavanju kroz proces evolucije. Do savršenstva još nije došlo. Sklad još nije savršen. Ništa još nije savršeno. Bog deluje, On se kreće, On čini sve; ali savršenstvo, božansko savršenstvo, nije se još pojavilo. Božansko savršenstvo je postepeni preobražaj celog našeg bića, čitave naše svesti. Preobražaj, savršenstvo i Besmrtnost – te tri stvari idu zajedno. Bog pokazuje Sebe u Svom ispoljavanju i kroz njega. On je sišao u materiju; Duh je sišao u materiju. Sad, pomoću težnje, Duh mora da se vrati u svoju najvišu sferu. Kad se on uspne do svoje najviše sfere i odozgo donese beskrajnu Svetlost, Mir i Blaženstvo u fizički svet, tad može doći do preobražaja. A kada se odigra taj preobražaj, savršenstvo će se neizostavno roditi u čovečanstvu i univerzumu.